Articles

Skoleårets indhold

Der er 29 normale undervisningsuger og 13 uger, som på den ene eller anden måde er anderledes uger, som fordeler sig på introdage, kontaktgruppedage, linjefagsdage, brobygning( kun 10. årg.),projekt/OSO, lejrskole, emneuger, prøveuger, afslutningsuge mm.

Introdage

De første dage i skoleåret, hvor der arrangeres anderledes undervisning i form af lejrtur, aktiviteter for at lære skolen og Gram by at kende og meget andet.

Kontaktgruppedage

Anderledes dage, hvor den enkelte elev bliver sat i uvante situationer for at fremme forståelsen af fællesskabet og sig selv. Kontaktgruppedagene foregår med kontaktgruppen. 

Linjefagsdag

Eleverne beskæftiger sig med deres linjefag en hel dag. De har mulighed for fordybelse og koncentration.

Brobygning

Eleverne i 10. årgang skal i en uge deltage i det obligatoriske brobygningsforløb med undervisning og praktik i relation til ungdomsuddannelserne. (Uge 48)

Projekt/OSO

I denne uge arbejder 9. klasse med projektopgaven og 10. klasse med den obligatoriske selvvalgte opgave. 8.kl. arbejder også med projekt.

Lejrskole

Skolen arrangerer en fællesrejse for alle elever til udlandet. Formålet med turen er dels at styrke fællesskabet og dels at give gode oplevelser. Den undervisningsmæssige del af ugen foregår med diverse fysiske aktiviteter. Der er hver dag fællessamling med underholdning og information.

Turen i år går til Østrig. (Uge 10)

Prøveuger

I disse uger afholdes folkeskolens afsluttende prøver som er obligatoriske for eleverne i 9. årgang, men frivillige for eleverne i 10. årgang. I den mundtlige prøvetid vil der være forskellige pædagogiske tilbud, som eleverne skal deltage i. De skriftlige prøver afholdes i perioden 2. – 15. maj. De mundtlige prøver afholdes i perioden 3. juni – 24. juni).

Terminsprøver afholdes for 8., 9. og 10. årgang. Dette løber over 3 dage.(7., 8., 9. januar)

Lektiehjælp

4 aftener om ugen tilbydes lektiehjælp. Vagtlærererne tilbyder deres hjælp i lektiecaféen.

Fag og faglighed

På Gram Efterskole vægter vi et højt fagligt niveau i alle skolens fag. Eleverne i 9. årgang aflægger samme prøver som i folkeskolen (FSA) og eleverne i 10. kl. tilbydes at aflægge prøverne i  FS10. Vi er en moderne skole, der følger udviklingen på de undervisningsmæssige sider. Skolen er udstyret med trådløst netværk og interaktive tavler, som sikrer undervisning i tråd med udviklingen. Vi tilbyder faglig kompetent undervisning. For alle fags vedkommende tilrettelægges undervisnignen

således at det fører mod de trin- og slutmål der er gældende for folkeskolen.

Gram Efterskole tilbyder endvidere specialundervisning i dansk og matematik og tilbyder endvidere anden sprogs dansk. Hvis en elev tidligere har modtaget specialundervisning, skal skolen vide det samt modtage PPR i god tid før skolestart.

I løbet af året afholdes to forældresamtaler, hvor der bliver fortalt om elevens sociale og faglige udvikling. Her vil det også være muligt at tale med en uddannelsesvejleder.

Årsplan

Planlagte aktiviteter udover det almindelige skema

August

Nye elever ankommer til skolen

Introforløb

Introtur

September

Kontaktgruppedag

Efterskolernes dag

Linjefagsdag

Oktober

Linjefagsdage

Efterårsferie

Forældrekonsultation

November

Kontaktgruppedag

Brobygning

December

OSO og projektuge

Juleafslutning

Kontaktgruppedag

Jul på GE

Januar

Terminsprøver

Kontaktgruppedag

Anderledes faglig uge

Udlandstur

Februar

Forældrekonsultation

Vinterferie

Marts

Liniefagsdag

April

Kontaktgruppedag

Maj

Gl. Elevdag

Skriftlige prøver

Juni

Mundtlige prøver

Hovedrengøring

Afslutningstur

Afslutning på skoleåret

 

Dagsrytme

07.30 Fælles morgenmad

08.00- 09.00 Undervisning

09.30 -11:45 Undervisning i hold

11.45: Middagsmad.

12:30 - 17:00 Undervisning i hold.

18.00 – 18.30 Aftensmad

18.30 - 19.30 Lektiehjælp

19.30 - 21.30 Aftenaktiviteter i værksteder og hal m.m.

22.00 Alle skal være på gangene.

22.00 (ca.) Lærerne begynder at gå rundt og nusse om eleverne og sige pænt godnat samt kontrollere områderengøringen.

22.30 Eleverne er på eget værelse.

23.00 Der er blevet sagt pænt godnat af lærerne, og lyset er nu slukket

Der er mødepligt til alle måltider, da vi har den holdning at fællesskabet omkring måltiderne er en vigtig del af skolens hverdag

 

Værelser og praktisk arbejde

Eleverne bor på 2, 3 eller 4 mands værelser. Eleverne er af skolen fordelt på værelserne ved skoleårets start. Hver elev har en kontaktlærer. Kontaktlæreren er elevens primære kontaktperson i forhold til efterskolelivet.

Elevernes deltager i det praktiske arbejde på skolen. Eleverne udfører almindelig rengøring af værkstederne, klasselokalerne og gangområderne samt deres værelser. Det er en daglig rengøring på værelserne, som er placeret fra kl. 22:00 – 22.30. Desuden er der 2 elever, som har køkkentjans i en uge ad gangen, hvor de hjælper til med afrydning af bordet til middag og deltager i opvasken efter aftensmaden. Eleverne følger undervisningen og anvender fortrinsvis pauserne til køkkentjansen.

Hovedrengøringen af fællesarealerne foregår om fredagen fra kl. 07:30 til 08:30

I kostskolearbejdet og tilsyn deltager alle lærere. Vi forsøger at dele det ligeligt, men der kan være forskel, da ikke alle har lige mange undervisningstimer.

Tilsynet består af nattevagt, morgenvagt, formiddagsvagt samt aften- og weekendvagter.

Hver dag har eleverne mulighed for at benytte skolens værksteder og idrætsfaciliteter. Disse aktiviteter er et tilbud til eleverne. Aktiviteterne slutter hver aften af med aftenforfriskning og hyggeligt samvær.

Igennem skoleåret er der faste fællesaftener/kulturaftener for elever og lærere. Af eksempler på aktiviteter kan nævnes: Elevunderholdning, foredrag, film, lærerbesøg, natløb, turneringer i boldspil, gallafest m.m.

I weekenderne står eleverne sammen med vagtlæreren for det meste af madlavningen. De elever, der har meldt sig til at blive i weekenden, skal deltage i det obligatoriske fællesarrangement.

Ud over de normale weekender er der programweekender, som er obligatoriske for alle skolens elever.

Ophavsret © 2014 Gram Efterskole. Alle rettigheder forbeholdes.
Go to top